ศูนย์บริการ iCare ภายใต้มาตรฐานศูนย์บริการที่ได้รับเครื่องหมาย Apple Authorized Service Provider
เงื่อนไขการให้บริการ
Terms of Service

เงื่อนไขการให้บริการ

1. iCare ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเครื่องซ่อมให้ผู้ที่ถือใบรับซ่อมนี้เท่านั้น ในกรณีที่ใบรับซ่อมหายกรุณาแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและนำใบแจ้งความและบัตรประชาชนเข้าติดต่อ
2. iCare จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของอุปกรณ์หรือตัวเครื่องหลังจากมีการแจ้งเรื่องงานซ่อมเสร็จสิ้นภายหลัง 90 วันและสามารถทำลายอุปกรณ์ดังกล่าวได้ตามที่ iCare เห็นสมควร จะไม่สามารถ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
3. iCare ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆต่อตัวเครื่องที่ทำการดัดแปลงก่อนหน้าด้วยอะไหล่ที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนของ Apple หรือจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการให้บริการจาก Apple
4. iCare จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย,การถูกฉ้อโกงหรือล่วงละเมิดของข้อมูลในเครื่อง จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เครื่องที่ทางศูนย์บริการรับจะเป็นเครื่องที่ทำการสำรองข้อมูลก่อนการส่งซ่อม
5. ค่าใช้จ่ายอาจจะเกิดขึ้นสำหรับเครื่องในประกันแต่ไม่สามารถซ่อมในเงื่อนไขการรับประกันได้ (ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของ Apple) ในการตกลงจ่ายค่ามัดจำสำหรับงานส่งซ่อมจะไม่สามารถขอคืนได้
6. การลงซอฟแวร์ใหม่เป็นการปฏิบัติงานเป็นปกติสำหรับการวินิจฉัยปัญหา ดังนั้นศูนย์บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการลงโปรแกรมไม่สำเร็จหรือการประมวลผลที่ไม่สมบูรณ์
7. iCare จะรับประกันงานซ่อม 90 วันสำหรับอาการเสียเดิมเท่านั้น
8. iCare จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลธุรกรรมทางการเงินในเครื่องถึงแม้ว่าการล่วงละเมิดหรือถูกขโมยจะอยู่ในช่วงเวลาซ่อมก็ตาม จะไม่สามารถ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ศูนย์บริการยืนยันว่าเครื่องส่งซ่อมจะต้องเป็นเครื่องที่สำรองข้อมูลแล้วและข้อมูลทั้งหมดต้องถูกลบก่อนการส่งซ่อม
9. หากพบว่ามี Part ใดๆ ที่ไม่ใช่ของ Apple ประกอบอยู่ในเครื่องที่ให้บริการ ทาง Apple และ ศูนย์บริการจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ กับ Part นั้นๆ ได้ หากพบว่ามีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับตัวเครื่อง หรือ Part นั้นๆ
10. ลูกค้าผู้ส่งเครื่องซ่อม ขอรับรองและยืนยันว่า ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความจริง ซึ่ง iCare สามารถใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ลูกค้า/ผู้ส่งเครื่องซ่อม จะแจ้งให้ iCare ทราบทันที มิฉะนั้น จะถือว่าข้อมูลการติดต่อดังกล่าวยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง