ศูนย์บริการ iCare ภายใต้มาตรฐานศูนย์บริการที่ได้รับเครื่องหมาย Apple Authorized Service Provider
ศูนย์บริการ iCare
การซ่อมหน้าจอ iPhone
แบบเสร็จภายในวันเดียวกัน

ขณะนี้เราพร้้อมมอบบริิการซ่่อมหน้้าจอ iPhone แบบเสร็็จภายในวัันเดีียวกัันแล้้ว โปรดนำ iPhone ของคุุณเข้้ามารัับบริิการกัับเราภายในเวลา 18.00 น. แล้วเราจะเตรีียมเครื่่องให้้พร้้อมรัับกลัับภายในวัันเดีียวกััน*

หน้้าจอ iPhone มีีรอยร้้าวใช่่ไหม เราสามารถซ่่อมหน้้าจอที่่ เสีียหาย แล้้วเตรีียม iPhone ของคุุณให้้พร้้อมรับกลัับภายในวัันเดีียวกัันได้้ เราใช้้อะไหล่่แท้ของ Apple เพื่่อให้้บริิการซ่่อมที่่ Apple รัับรองและสนัับสนุุน ดัังนั้้นคุุณจะได้้รัับ iPhone คืืนโดยที่่ เครื่่องทำงานอย่่างที่่ควรจะเป็น โปรดนำ iPhone ของคุุณเข้้ามารัับบริิการกัับเราภายในเวลา 18.00 แล้้วเราจะเตรีียมเครื่่องให้้พร้้อมรับกลัับภายในวัันเดีียวกััน บริิการแบบเสร็็จภายในวัันเดีียวกัันมีีให้้บริิการสำหรัับ iPhone 6s หรืือใหม่่กว่่า